תנאי השירות / תקנון האתר

1. כללי

1.1. אתר זה, אשר כתובתו https://licorice-health.com/, מציג ומוכר מוצרים שונים ללקוחות בישראל (להלן: "האתר"). האתר הוא בבעלות חברת טבע בריאות בע"מ, ח.פ. 516110731 (להלן: "החברה") ומופעל על ידה.
1.2. תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון") מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשים באתר.
1.3. בכל מקום בו נכתב בתקנון זה "החברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן לכל מי מטעמם.
1.4. שימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצורכי נוחות בלבד, אין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי, והוא כולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים.
1.5. מכירת המוצרים המוצגים באתר מיועדת ליחידים בעבור צרכים אישיים בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי). כמו כן, המוצרים המוצגים באתר לא נועד לשימוש על ידי מי שטרם הגיע לגיל 18 שנים. בעצם השימוש באתר, הנך מאשר כי הנך בן 18 שנים או יותר. אם טרם הגעת לגיל של 18 שנים, הנך מתבקש שלא להשתמש באתר.
1.6. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד), שייגרם למי מהמשתמשים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד לתנאי תקנון זה.
1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. כל שינוי שיעשה בתקנון כאמור יחייב את המשתמש החל מרגע פרסומו באתר. לכן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את כל הוראות תקנון זה. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
1.8. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים (כפי שיעודכנו, יוסרו או יתווספו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. ייתכן שהמידע באתר שקיים אליו קישור כאמור, יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה והחברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא למידע, לשירות או לכל עניין אחר שיוצג ע"י צד שלישי כאמור לעיל. המשתמש מסכים כי עם כניסתו לכל אתר אחר, יהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של אותו אתר, והאחריות לנהוג על פיהם, תחול עליו בלבד. 
1.9. מבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ללא מתן הודעה על כך ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למנוע גישה לאתר ו/או לפונקציות מסוימות באתר ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד להוראות תקנון זה ו/או לכל דין ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. מוסכם בין הצדדים כי רישומים אלקטרוניים של החברה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר.
1.10. פרשנותן ואכיפתן של הוראות תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יהיו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. 
1.11. בכל שאלה ו/או הבהרה הנוגעים לאתר ו/או לשימוש בו ו/או בכל עניין צרכני או שירותי אחר, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 058-4306339, או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: sales@Licorice-Health.com. 
2. השימוש באתר
2.1. "משתמש" באתר הוא כל אדם או תאגיד העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות רכישת מוצרים באתר, צפייה בתוכן האתר, ביקור באתר, גלישה באתר ו/או כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, טלפון נייד או בכל דרך אחרת.
2.2. המשתמש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את כל הוראות תקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש מתבקש לצאת מהאתר ולא להשתמש בו.
2.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כלפי החברה, לעמוד גם בכל התנאים הבאים:
2.3.1. לא להעביר, לשמור או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בתמונות ו/או בכל מידע אחר המוצג באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד שלישי כלשהו.
2.3.2. לא להשתמש באתר בניגוד לכל דין והוראות תקנון זה, ובכלל זה לא להשתמש באתר באופן אשר יפגע, יפריע, ישמיד, יפגום, ישבש, יחבל, ישנה, יגרע או ישפיע בכל דרך אחרת על פעולתו של האתר.
2.3.3. לא להשתמש באתר או בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע ביחס למוצרים המוצעים באתר ו/או פרטיהם, לרבות תמונות המוצרים ו/או תיאורם המילולי.
2.3.4. לא להציג את המוצרים המוצגים באתר באתרים אחרים ו/או לבצע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים ו/או לבצע רכישה שאחת או יותר ממטרותיה היא מרמה.
3. המוצרים 
3.1. האתר מציע למשתמש את האפשרות לקבל מידע אודות מוצרים שונים ולרכשם. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם, מחירם, כמות המלאי המוחזק מכל מוצר, הכמות המותרת לרכישה ע"י כל משתמש, את אופן ודמי המשלוח וכל רכיב ו/או עניין אחר בקשר עם האתר ו/או המוצרים.
3.2. מחירי המוצרים המוצגים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע״מ (ככל שחל על פי דין) ודמי משלוח, אלא אם צוין במפורש אחרת. 
3.3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין מראה ומפרט המוצרים בפועל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה מצהירה כי היא פועלת על מנת להציג תמונות ומפרט מדויקים ככל הניתן ואולם, מוסכם כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או טענה הנובעים מטעות בתום לב ו/או כתוצאה מתקלה טכנית זמנית ו/או מקומית בהצגת תמונות ו/או מפרטי המוצרים. 
3.4. החברה פועלת כדי לעדכן את מחירי המוצרים המוצגים למכירה באתר בזמן אמת, ולפיכך ייתכנו מקרים שבהם יעודכנו המחירים בטווח הזמן שבין הוספת המוצר לעגלת הקניות לבין מועד השלמת תהליך ההזמנה באתר. במקרה שבו עודכנו המחירים בטרם השלמת תהליך ההזמנה כאמור, המחיר המחייב יהיה זה שמוצג למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה, והמשתמש יחויב בהתאם למחיר המעודכן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. 
3.5. חברה רשאית, מעת לעת ובכל עת, לפרסם ו/או להציע למשתמשים הנחות ו/או מבצעים וכל הטבות אחרות בתנאים כפי שייקבעו על ידה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה ו/או מבצע ו/או הטבה כאמור, בכל עת, באופן מידי וללא הודעה כלשהי. לא יינתן כפל הנחות/הטבות על מוצרים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין במפורש אחרת). מובהר כי במקרה של החזרת מוצר שנרכש בהנחה/הטבה, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר ההנחה/ההטבה.
4. רכישות באתר
4.1. במסגרת הליך הרכישה באתר, כל משתמש נדרש להזין פרטי התקשרות, הכוללים בין היתר את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו (או מספר חברה), מספר הטלפון שלו, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטי כרטיס אשראי. החברה רשאית לשנות, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפרטים הנדרשים להזנה על ידי המשתמש במסגרת הליך הרכישה.
4.2. החברה תהא רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. המשתמש מתחייב כי כל המידע שימסור יהיה נכון ומדויק והמשתמש יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה שמסר לחברה פרט כלשהו שאינו נכון ו/או מדויק. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה בכל מקרה שיתברר או שיעלה החשד כי הוגשו לה פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
4.3. מובהר בזאת כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. מובהר כי מילוי חלק מהשדות בהליך הרכישה מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך הרכישה באתר.
4.4. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, השלמת הרכישה באתר תהא כפופה לקבלת אישור עסקה מחברת האשראי של המשתמש. במקרה שבו לא אושרה עסקה כאמור ע"י חברת האשראי, חשבונו של המשתמש לא יחויב בגין העסקה. 
4.5. בעת הזנת פרטי ההתקשרות באתר, יכול שתתאפשר הרשמה לרשימת הדיוור של החברה. משתמש המעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת ללא קושי בהתאם להסבר המופיע בתחתית הדיוור שהתקבל.  
4.6. מובהר כי החברה רשאית לשלוח למשתמש הודעות (לרבות באמצעות דוא"ל ו/או מסרון) בקשר עם תפעול האתר ו/או הזמנה שביצע המשתמש ו/או מתן שירות למשתמש ו/או שליחת הודעות הנדרשות על פי דין ובלבד שהודעות אלו אינן מהוות מסר פרסומי אשר נדרשת על פי הדין הסכמה מפורשת לקבלו והסכמה כאמור לא נתקבלה כמפורט בסעיף ‎4.5 לעיל. 
5. ביטול עסקה
5.1. רק המשתמש שביצע את ההזמנה (גם אם המען למשלוח ההזמנה אינו של המשתמש), רשאי לבטל בכתב עסקה שביצע באתר בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981, והתקנות שתוקנו מכוחו (להלן יחד: "החוק") ובהתאם לאמור לעיל ולהלן.
5.2. כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.
5.3. המשתמש רשאי לבטל עסקה באמצעות מתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, בדרכים הבאות: 
5.3.1. בעל פה - בטלפון 058-4306339, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב;
5.3.2. בדואר רשום לכתובת בית העסק כמפורט בעמוד "צור קשר" באתר;
5.3.3. בדואר אלקטרוני לכתובת sales@Licorice-Health.com 
5.3.4. באמצעות הקישור המופיע בעמוד הבית של האתר. 
5.4. בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור בסעיף ‎5.3.1 לעיל, פרט מזהה נוסף עליו, אם הוסכם עליו עם המשתמש בעת ביצוע הרכישה.
5.5. משתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם. החזרת מוצר שהזמנתו בוטלה לפי האמור בסעיף זה, תתבצע על חשבון המשתמש כשהמוצר שלם וארוז באריזתו המקורית ללא נזק, פגם או קלקול מכל מין ו/או סוג שהוא ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש. היה והמוצר יוחזר לחברה שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה טרם החזרתה לחברה, תהיה החברה רשאית שלא לזכות את המשתמש בגין המוצרים שהוחזרו.
5.6. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין המשתמש כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש ממשתמש כאמור לעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
5.7. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמש בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך (להלן יחד: "אי התאמה"), יעמיד המשתמש את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר ויודיע על כך לחברה. היה ונמצאה אי התאמה כאמור בסעיף זה, תחזיר החברה, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. היה ולא נמצאה אי התאמה ע"י החברה, יחויב הלקוח בגין דמי המשלוח ובדמי ביטול בשיעור של 150 שקלים חדשים.
5.8. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור של 150 שקלים חדשים. על הלקוח להחזיר לחברה את המוצר, על חשבונו, באריזתו המקורית וללא שנעשה בו שימוש, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום ביטול העסקה, בצירוף חשבונית מקור.
5.9. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, תהא החברה רשאית לגבות מהמשתמש את התשלום ששילמה לחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.
5.10. לא יינתן החזר כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות.
5.11. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5.12. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
5.13. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
6. ביטול עסקה ע"י החברה
6.1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, בין היתר במקרים הבאים:
6.1.1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
6.1.2. אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע הרכישה;
6.1.3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים, עובדי וספקי החברה;
6.1.4. אם השימוש באתר היווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
6.1.5. כאשר הלקוח חב חוב כספי לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;
6.1.6. אם נפלה טעות כלשהי באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות טעות סופר ו/או תקלה טכנית בהצגת מוצר באתר, בין אם במחירו ובין אם בתיאורו, ו/או במשלוח המוצר, אשר על בסיסם בוצעה ההזמנה;
6.1.7. במקרה של השבתה ו/או עיכוב ו/או תקלה בפעילותו התקינה של האתר ו/או באספקת המוצרים מחמת "כוח עליון", כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה;
6.1.8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה;
6.1.9. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח למשתמש);
6.1.10. כאשר קיים חשש מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
6.2. במקרה של ביטול העסקה על ידי החברה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש (במקרה בו כרטיס האשראי לא חויב עד מועד הביטול) או תשיב למשתמש כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
7. אספקת והובלת המוצרים
7.1. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים בעמודי המוצרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה. אלא אם צוין במפורש אחרת, המוצרים מסופקים באמצעות חברת שליחויות חיצונית. 
7.2. זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, כל יום, למעט שישי, שבת, ערבי חג וחגי ישראל.
7.3. המוצר יסופק לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי המשתמש, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן. מספר הימים לאספקת המוצר ימנה החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיס האשראי של המשתמש.
7.4. החברה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, לרבות עיכובים בשל קושי ליצירת קשר עם המשתמש במהלך יום עסקים. עיכובים כאמור לא יהוו הפרה של איזה מהתחייבויות החברה לפי תקנון זה ולא תהא למשתמש כל טענה כנגד החברה בעניין זה. 
7.5. עקב המצב הביטחוני השורר במדינה ועקב שיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות המשלוחים להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה, יובהר העניין למשתמש והחברה תהא רשאית לתאם עם המשתמש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה ולמדיניות חברת המשלוחים.
7.6. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
7.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות סכומים נוספים מכל משתמש אשר תואם עמו מועד לאספקת המוצר, ואשר לא נכח (בעצמו ו/או באמצעות אחר מטעמו) במקום ובזמן שנקבעו והוסכמו עמו לאספקה כאמור. סכומים כאמור יכול שייגבו ישירות על ידי החברה ו/או בעקיפין על ידי נותני השירותים שלה בקשר עם המשלוח.
8. קניין רוחני וזכויות יוצרים
8.1. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (Audio-Visual), סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים  לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.
8.2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, בכל סוגי התוכן המופיעים באתר, בין אם התוכן שייך לחברה ו/או נשלט על-ידה, ובין אם התוכן שייך לצדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה.
8.3. כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם (דומיין), פטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מוניטין, עיצובים, סמלים מסחריים, קוד המקור והקוד הבינארי, know-how, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או החברה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה, ואין לעשות בהם כל שימוש.
9. הגבלת אחריות
9.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מובהר כי כתנאי יסודי לתקנון המשתמש מסכים מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותו האישית בלבד. החברה אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר. האתר ו/או התכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין החל על תנאי השימוש או אחריות שחברה נטלה במפורש. 
9.2. בנוסף, החברה אינה יוצרת מצג או מתחייבת שהמידע והתוכן הנגישים באמצעות האתר מדויקים, מלאים או עדכניים, ואינה אחראית לכל טעות או השמטה באתר או לכל תוצאות פוגעניות מהשימוש, מאי היכולת להשתמש, או מההסתמכות על היבט כלשהו של האתר, לרבות בין היתר, כל התכנים, השירותים, המוצרים האחרים וכל מידע וחומרים אחרים הנכללים באתר או מתוארים בו.
9.3. זאת ועוד, החברה אינה יוצרת מצג או מתחייבת כי האתר או כל תוכן המוצג בו יהיו מתמשכים ללא הפרעות, מאובטחים, או חופשיים משגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. לא תהיה לחברה כל אחריות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי, וכן, לא תהיה החברה אחראית בגין כל הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. 
10. מדיניות פרטיות
החברה מאמינה מאוד בחשיבות ההגנה על פרטיות המשתמשים. נהלי החברה בקשר עם איסוף ושימוש במידע של המשתמשים מפורטים במדיניות הפרטיות (שהינה חלק מתנאי השימוש), ואנו ממליצים למשתמשים לעיין בה.