מדיניות משלוחים

  • המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים בעמודי המוצרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה. אלא אם צוין במפורש אחרת, המוצרים מסופקים באמצעות חברת שליחויות חיצונית. 
  • זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, כל יום, למעט שישי, שבת, ערבי חג וחגי ישראל.
  • המוצר יסופק לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי המשתמש, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן. מספר הימים לאספקת המוצר ימנה החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיס האשראי של המשתמש.
  • החברה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, לרבות עיכובים בשל קושי ליצירת קשר עם המשתמש במהלך יום עסקים. עיכובים כאמור לא יהוו הפרה של איזה מהתחייבויות החברה לפי תקנון זה ולא תהא למשתמש כל טענה כנגד החברה בעניין זה. 
  • עקב המצב הביטחוני השורר במדינה ועקב שיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות המשלוחים להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או ליישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה, יובהר העניין למשתמש והחברה תהא רשאית לתאם עם המשתמש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות החברה ולמדיניות חברת המשלוחים.
  • בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות סכומים נוספים מכל משתמש אשר תואם עמו מועד לאספקת המוצר, ואשר לא נכח (בעצמו ו/או באמצעות אחר מטעמו) במקום ובזמן שנקבעו והוסכמו עמו לאספקה כאמור. סכומים כאמור יכול שייגבו ישירות על ידי החברה ו/או בעקיפין על ידי נותני השירותים שלה בקשר עם המשלוח.