מדיניות אחריות למוצר

מדיניות אחריות למוצר:
  1. החברה מצהירה בזאת כי המוצר יגיע ארוז ואטום באריזה מקורית המתאימה לסוג ואופי המוצר.
  2. בכל מקרה שהמוצר יגיע לבית הלקוח כשהוא פתוח ו/או פגום ו/או לקוי מסיבה כלשהי, בעת קבלתו, יוחלף המוצר בתוך 7 ימים מיום השבתו לחברה.
  3. החברה מספקת למוצריה אחריות לפי כל דין ולפי התקנים המפורטים להלן בכתב זה.
  4. מוצר החברה מאושר לשימוש ושיווק על ידי משרד הבריאות הישראלי.
  5. המוצר מיוצר במפעל המאושר ע"י משרד הבראיות ועומד בתקני : GMP , HACCP
  6. מובהר כי החברה מחזיקה בפוליסת ביטוח אחריות מוצר, לרבות נפגעי צד ג', בשל נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, על פי תנאי הפוליסה.
  7. הלקוח יפנה לחברה בתוך 7 ימים מיום היווצרות טענה כלשהי לגבי אחריות למוצר, בצירוף כל אסמכתא נדרשת להוכחת טענתו. החברה תשיב בתוך זמן סביר לאחר שבדקה את טענות הלקוח.