מדיניות החזרים

מדיניות החזרים 

----

מדיניות ביטול והחזר:

  1. ידוע לי כי אי ביצוע הפירעון ו/או ביטול ההוראה ו/או תשלום שלא בידיעת החברה באופן שיגרום לחברה נזק, לרבות בגין מוצרים שסופקו ולא שולמה תמורתם, עשויה לגרום לנקיטת הליכים בגין התמורה שלא שולמה.
  2. כל הודעת ביטול שהיא תימסר לחברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד ביצוע חיוב. ככל שההודעה תימסר לאחר מועד זה, הוראת הביטול תחול על התשלום הבא לאחר התשלום שיבוצע.
  3. ידוע לי כי בגין מוצר שיושב לחברה באריזתו המקורית, בלא פתיחת אריזת המוצר, בהתחשב באופי המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלתו על ידי הלקוח, יזוכה על ידי החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר המושב והודעת ביטול העסקה על ידי.
  4. ידוע לי כי בגין מוצר שאריזתו נפתחה, ובהתחשב באופי המוצר, לא ניתן יהיה לקבל החזר.
  5. ידוע לי כי מדיניות החברה לביטול עסקה כפופה להוראות הדין הישראלי, לרבות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, לרבות המועדים ודרכי הביטול הנקובים בהם, בשים לב להיות הרכישה רכישה מרחוק, על כל המשתמע מכך.
  6. מוסכם כי החברה רשאית לפי ראות עיניה להפסיק בכל עת את ביצוע החיובים ואת ההתקשרות.